Bieżący raport - Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie wszystkich Obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach

2015-12-23
Numer raportu:
38/2015
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd spółki MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu 34/2015 z dnia 3 grudnia 2015r. informuje, iż w dniu 23 grudnia 2015r. Spółka dokonała wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji  na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) na łączną sumę 25,4 mln złotych.

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"