Bieżący raport - Złożenie wniosku o zawieszenie notowania Obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD w ASO Catalyst.

2015-12-04
Numer raportu:
36/2015
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd spółki MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z zamiarem dokonania przez Spółkę wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji serii A, oznaczonych kodem PLMRBUD00023 został złożony w dniu 04 grudnia 2015 roku do Zarządu  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowania Obligacjami w ASO Catalyst. Zgodnie ze złożonym wnioskiem notowania Obligacji – po podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosownej uchwały - będą podlegać zawieszeniu w ASO Catalyst od dnia 10 grudnia 2015 r.  

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"