Bieżący raport - Oferta Konsorcjum z udziałem MIRBUD S.A. jako liderem najkorzystniejsza wśród ofert na: Budowę obwodnicy drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól-Legnica

2014-10-28
Numer raportu:
48/2014
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 28.10.2014 r. otrzymał zawiadomienie od GDDKIA Oddział we Wrocławiu (dalej: "Zamawiający"), iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól-Legnica, zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła) o długości ok., 16,9 km, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum firm:

  1. MIRBUD S.A., 96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18 – Lider
  2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3 – Partner.

Oferta złożona przez Konsorcjum ww. firm spełniała wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu i otrzymała najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wyboru ofert.

Wartość oferty brutto: 447.999.000,00 zł.

W związku z procedurą określoną przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.