Bieżący raport - Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem

2014-11-06
Numer raportu:
49/2014
Skrócona nazwa emitenta:
M
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu 43/2014 informuje, że w dniu 5 listopada Emitent jako lider konsorcjum podpisał umowę z GDDKiA Oddział w Bydgoszczy (dalej: Zamawiający") na : Budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25 .

Inwestycja, polegająca na budowie dwupasmowej jedni o długości blisko 19 km będzie prowadzona przez konsorcjum:

1. MIRBUD S.A., 96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18 – Lider
2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3 – Partner.

Termin realizacji umowy określono na 27 miesięcy, nie uwzględniając okresów zimowych.

Wartość umowy wynosi 359.004.597,86 PLN brutto.

Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.