Bieżący raport - Rezygnacja z funkcji Prokurenta

2014-10-17
Numer raportu:
46/2014
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Emitent”), działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 16 października 2014 roku przyjął złożoną w dniu 15 października 2014 roku przez Pana Wacława Jankowskiego rezygnację z pełnienia funkcji Prokurenta MIRBUD S.A. ze skutkiem na koniec dnia 15 października 2014 roku.
Jako przyczynę rezygnacji podano przejście na emeryturę.