Bieżący raport - Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w spółce MIRBUD S.A. przez OFE i DFE zarządzane przez ING PTE S.A.

2014-10-17
Numer raportu:
47/2014
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Na podstawie art. 70 pkt 1. w zw. z art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu 16 października 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. występującego w imieniu zarządzanych funduszy: ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „DFE”), iż w wyniku nabycia akcji Emitenta na dzień 10 października 2014r., OFE oraz DFE zwiększyły stan posiadania akcji Emitenta powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Przed nabyciem akcji OFE i DFE posiadały 8.226.633 akcje Emitenta stanowiące 9,97% kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 8.226.633 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,97% ogólnej liczby głosów.

W dniu 16 października 2014 r. na rachunkach papierów wartościowych OFE I DFE znajduje się 8.326.633  akcje Emitenta, co stanowi 10,09 % kapitału zakładowego Spółki.
Akcje te uprawniają do 8.326.633 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,09% ogólnej liczby głosów.

W perspektywie 12 miesięcy OFE i DFE nie wykluczają zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszy.