Bieżący raport - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji w spółce MIRBUD S.A. przez OFE i DFE zarządzane przez ING PTE S.A.

2014-12-30
Numer raportu:
51/2014
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Na podstawie art. 70 pkt 1 w związku z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 29 grudnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. występującego w imieniu zarządzanych funduszy: ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej OFE) oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej DFE), iż w wyniku nabycia akcji Emitenta OFE oraz DFE zwiększyły stan posiadania akcji Emitenta o co najmniej 2% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Przed nabyciem akcji OFE i DFE posiadały 9.845.049 akcji Emitenta, stanowiących 11,93% kapitału zakładowego Emitenta i były uprawnione do 9.845.049 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 11.93% ogólnej liczby głosów.

W dniu 29 grudnia 2014 r. na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajduje się 10.193.049 akcji co stanowi 12,36% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do 10.193.049 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 12,36 % ogólnej liczby głosów.