Bieżący raport - Wyrażenia zgody Zarządowi Spółki przez Radę Nadzorczą na zawiązanie spółki kapitałowej działającej na terytorium i według prawa Ukrainy

2017-11-30
Numer raportu:
44/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 30 listopada 2017r. otrzymał zgodę Rady Nadzorczej Emitenta dotyczącą zawiązania spółki kapitałowej działającej na terytorium i według prawa Ukrainy.

Uchwałą Nr XVI/2017 Rada Nadzorcza Emitenta:

wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd MIRBUD S.A. wszelkich czynności zmierzających do:

- zawiązania jednoosobowej spółki kapitałowej pod nazwą: МІРБУД Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: TOB «МІРБУД») z siedzibą w Kijowie, według przepisów prawa Ukrainy, której podstawowym przedmiotem działalności będą roboty inżynieryjno-drogowe oraz budownictwo kubaturowe

- objęcia przez MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wszystkich udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w zawiązywanej Spółce,

- wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych udziałów w walucie Ukrainy (UAH) o równowartości w złotych polskich co najwyżej 50.000,00 PLN

-  określenia pozostałych postanowień umowy według wymogów prawa Ukrainy.

- podjęcia wszelkich niezbędnych czynności formalno-prawnych niezbędnych do założenia, zarejestrowania i podjęcia działalności Spółki.

Raportem Bieżącym nr 43/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.  Emitent informował o podjęciu przez Zarząd Uchwały nr 10/2017 dotyczącej założenia jednoosobowej spółki kapitałowej pod nazwą: MІРБУД Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: TOB « MІРБУД ») z siedzibą w Kijowie, według przepisów prawa Ukrainy i objęcia przez MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wszystkich udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w zawiązywanej Spółce i przedłożeniu jej Radzie Nadzorczej, w celu wyrażenia przez nią zezwolenia na podjęcie powyższych działań.

Emitent rozpocznie proces rejestracji Spółki. O jego zakończeniu poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Informacja o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na strategiczne znaczenie dla Emitenta.