Bieżący raport - Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 1 grudnia 2017r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw U

2017-11-30
Numer raportu:
45/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 1 grudnia 2017r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 29 listopada 2017 roku, sygn. akt XIV GU 463/17 w przedmiocie uchylenia tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego dla MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd stwierdził, że utrzymywanie tymczasowego nadzorcy sądowego byłoby zbyt dotkliwe dla MIRBUD S.A. i mogłoby negatywnie wpłynąć na pozycję na rynku przedsiębiorcy w stosunku do którego nie występują przesłanki niewypłacalności. Sąd wskazał, że w sprawozdaniu złożonym przez tymczasowego nadzorcę sądowego wykazany został brak przesłanek niewypłacalności po stronie MIRBUD S.A., wynikających z art. 11 ust. 1a i art. 11 ust. 2 Prawa upadłościowego.

Informacja ta została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na strategiczne znaczenie dla działalności Emitenta.