Bieżący raport - Podjęcie uchwały przez Zarząd dot. założenia jednoosobowej spółki kapitałowej pod nazwą: MІРБУД Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: TOB «MІРБУД») z siedzibą w Kijowie.

2017-11-28
Numer raportu:
43/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 28 listopada 2017r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 10/2017 dotyczącą założenia jednoosobowej spółki kapitałowej pod nazwą: MІРБУД Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: TOB « MІРБУД ») z siedzibą w Kijowie, według przepisów prawa Ukrainy i objęcia przez MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wszystkich udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w zawiązywanej Spółce.

Szczegółowe postanowienia Uchwały Zarządu:

1. założenie jednoosobowej spółki kapitałowej pod nazwą: MІРБУД Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: TOB « MІРБУД ») z siedzibą w Kijowie, według przepisów prawa Ukrainy, której podstawowym przedmiotem działalności będą roboty inżynieryjno-drogowe oraz budownictwo kubaturowe

2. objęcie przez MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wszystkich udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w zawiązywanej Spółce

3. wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych udziałów w walucie Ukrainy (UAH) o równowartości w złotych polskich co najwyżej 50.000,00 PLN

Uchwała Zarządu zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej, w celu wyrażenia przez nią zezwolenia na podjęcie powyższych działań.

Informacja o podjęciu decyzji została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na strategiczne znaczenie dla Emitenta.