Bieżący raport - Podpisanie Umowy na budowę Przedszkola Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej oraz rozbudowa ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu.

2017-11-09
Numer raportu:
41/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 09 listopada 2017r. Emitent podpisał Umowę (dalej: ”Umowa”) z Gminą-Miastem Świnoujście, z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 1/5.
 
Przedmiotem Umowy jest realizacja zamówienia publicznego p.n.: „Budowa Przedszkola Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej oraz rozbudowa ul. Bydgoskiej”.
 
Wartość Umowy : 19.925.905,70 zł brutto
 
O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2017 z dnia 27 października 2017r..
 
Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.