Bieżący raport - Podpisanie Umowy na budowę Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika w Skierniewicach

2017-12-21
Numer raportu:
50/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR. - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 roku Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) z Miastem Skierniewice. Przedmiotem Umowy jest Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika” w Skierniewicach

Wartość Umowy brutto: 16.619.239,70 zł.

Termin zakończenia robót: 28.12.2018 r.

O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym nr 47/2017.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną wartość Umowy.