Bieżący raport - Podpisanie Umowy na budowę hali w gminie Nowosolna

2017-12-20
Numer raportu:
48/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 20 grudnia  2017r. otrzymał z PDC INDUSTRIAL CENTER 80 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Europejski 1 zwrotnie podpisaną Umowę (dalej: „Umowa”) z dnia 06.12.2017r.

Przedmiotem Umowy jest budowa hali magazynowo-logistycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Natolinie gmina Nowosolna.

Wartość Umowy: 11.400.000 euro netto, co wg kursu średniego NBP z dnia podpisania Umowy tj. 06.12.2017r. daje kwotę 48.055.560 zł netto.

O wyborze oferty i podpisaniu listu intencyjnego Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2017

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z
definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy  oraz jej znaczenie dla Emitenta.