Bieżący raport - Podpisanie umowy na budowę hali magazynowo-produkcyjnej z "Schnee Polska" sp. z o.o.

2017-12-21
Numer raportu:
49/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 20 grudnia 2017r. Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) z Inwestorem: "Schnee Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, Trojanów 3.

Przedmiotem Umowy jest realizacja w systemie generalnego wykonawstwa hali magazynowo-produkcyjnej  o pow. około 11.500 m²  wraz z biurem oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami mediów oraz wykonanie dokumentacji budowlanej w szczególności projektu budowlanego oraz projektu powykonawczego, uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie Inwestycji.

Wartość Umowy: 6.120.000,00 EUR netto co wg. średniego kursu NBP na dzień 20 grudnia 2017 r. wynosi  25.688.700,00 zł netto.

Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.