Bieżący raport - Ujawnienie opóźnionej informacji-wybór na Generalnego Wykonawcę

2017-12-04
Numer raportu:
46/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 24 listopada br. otrzymał list intencyjny od MLP Czeladź sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8.

Emitent został poinformowany o wyborze na Generalnego Wykonawcę obiektu o powierzchni ok. 7.761,89 m2 wraz z infrastrukturą zewnętrzną za wynagrodzeniem 5.165.000 Euro.

Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.

Emitent informuje, iż Zarząd Emitenta podjął, na podstawie art. 17 ust. 4 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej ,,MAR") decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji poufnej, ze względu na trwające negocjacje szczegółowych warunków Umowy.

Jednocześnie, na podstawie art. 17 ust. 7 MAR, Zarząd Emitenta podejmuje decyzję o podaniu niniejszej informacji poufnej do wiadomości publicznej, jako iż zdaniem Emitenta poufność informacji nie jest już dłużej gwarantowana.

Informacja ta została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na strategiczne znaczenie dla działalności Emitenta.