Bieżący raport - Wybór oferty na budowę Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika w Skierniewicach

2017-12-13
Numer raportu:
47/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku Emitent powziął informację, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika” została wybrana oferta Emitenta.

Cena oferty brutto16.619.239,70 zł

Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.

Informacja o powzięciu informacji o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną wartość wybranej oferty.