Bieżący raport - Rejestracja spółki MIRBUD na Ukrainie

2018-01-26
Numer raportu:
6/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 25 stycznia  2018r. spółka ТОВ «MIPБУД» została wpisana do Jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy pod numerem: 41887344.

Pełna nazwa Spółki w języku ukraińskim: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «MIPБУД», skrócona nazwa Spółki w języku ukraińskim: ТОВ «MIPБУД».

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Ukrainy w zakresie m.in. budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budowy dróg i kolei, wykonywania specjalistycznych robót budowlanych, prac wykończeniowych i architektonicznych.

Kapitał zakładowy ТОВ «MIPБУД» wynosi 370 000,00 UAH.

Jedynym wspólnikiem spółki jest MIRBUD S.A. w Polsce.

Informację o wyrażeniu zgody Zarządowi Emitenta przez Radę Nadzorczą na zawiązanie spółki kapitałowej działającej na terytorium i według prawa Ukrainy Emitent przekazywał Raportem Bieżącym nr 44/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Informacja o rejestracji Spółki została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na jej strategiczne znaczenie dla działalności Emitenta.