Bieżący raport - Odstąpienie od podpisania Umowy przez Spółkę zależną

2018-04-03
Numer raportu:
16/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 29 marca 2018 roku Zarząd  PBDiM KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni (spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta) podjął decyzję o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego na.: „Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym”.

Decyzja o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy została podjęta z uwagi na wydłużony czas rozstrzygania przetargu i mający miejsce w tym czasie znaczący wzrost cen usług podwykonawców i materiałów. Tym samym złożona oferta nie stanowi już dla Spółki zależnej Emitenta rentownego kontraktu.  

O wyborze oferty Emitent informował 26 stycznia 2018 r. Raportem Bieżącym 7/2018

Informacja o decyzji odnośnie nieprzystępowania do zawarcia Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”).