Bieżący raport - Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

2018-05-11
Numer raportu:
26/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Sławomir Nowak - Wiceprezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent") działając zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 11 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta:

  • powołała Pana Pawła Korzeniowskiego do Zarządu MIRBUD S.A. na kolejną kadencję i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu MIRBUD S.A. oraz
  • powołała Pana Tomasza Sałatę do Zarządu MIRBUD S.A. na kolejną kadencję i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu MIRBUD S.A.

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Powołanie następuje na okres indywidualnej kolejnej pięcioletniej kadencji.  

Pan Paweł Korzeniowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki – Wydział Ekonomiczno –Socjologiczny, na kierunku Ekonomia, specjalność Ekonomia Przemysłu gdzie w latach 2001-2005 odbywał studia doktoranckie. Przez ponad 10 lat pracował w bankowości,  ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów, matematyki bankowej, analizy finansowej. W latach 1999 – 2005 był pracownikiem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskim S.A. w segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w latach był 2005 -2009 zatrudniony w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. w segmencie Klienta Korporacyjnego, w latach 2009 – 2011 był zatrudniony w JHM DEVELOPMENT S.A. na stanowisku Dyrektor Ekonomiczno- Finansowy, w od 2009 – do chwili obecnej jest zatrudniony w MIRBUD S.A. na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno- Finansowy. Od czerwca 2013 roku powołany do Zarządu MIRBUD S.A. Pełnione funkcje w organach spółek: • od marca do czerwca 2011 roku członek Rady Nadzorczej Zastal S.A. w latach 2010 – do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Centrum Hal Targowych MARYWILSKA 44 sp z o.o. w latach 2011- do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej PBDiM KOBYLARNIA S.A.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Pawła Korzeniowskiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek jakiejkolwiek konkurencyjnej osobie prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
Pan Tomasz Sałata posiada wykształcenie wyższe. Tytuł mgr inż. Uzyskał na Politechnice Łódzkiej – Wydział Budownictwa i Architektury, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie. Doświadczenie zawodowe: w latach 1997-2000 był zatrudniony w BUDMATPOL sp z oo. (Grupa Kapitałowa EXBUD SA) na stanowisku Członka Zarządu, Dyrektora ds. Produkcji; w latach 2000 – 2001 był zatrudniony w ENERGOEXPORT SA, na stanowisku Dyrektora Oddziału Łódź, w latach 2001 -2009 był zatrudniony w VARITEX SA, na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji, w latach 2009 – 2010 był zatrudniony w REX-BUD sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji Budowlanej, od 2010 – do chwili obecnej jest zatrudniony w MIRBUD S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych. W 2013 roku powołany do Zarządu MIRBUD S.A. pełniąc funkcję członka zarządu.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Tomasza Sałatę, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek jakiejkolwiek konkurencyjnej osobie prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.