Bieżący raport - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2018 i 2019

2018-05-11
Numer raportu:
27/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Sławomir Nowak - Wiceprezes Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent") działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku Rada Nadzorcza MIRBUD S.A. - organ uprawniony na podstawie § 27 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki - podjęła Uchwałę nr X/2018 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2018 i 2019.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Zarząd MIRBUD S.A niezbędnych umów z:
  1. POLAUDIT sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzona przez KRBR pod numerem 552; do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. za rok obrotowy 2018 obejmującego okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego MIRBUD S.A. za rok obrotowy 2019 obejmującego okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.
  2. POLAUDIT sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzona przez KRBR pod numerem 552 do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2018 obejmującego okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2019 obejmującego okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. Umowa zostanie zawarta na okres przeprowadzenia badania.
Emitent nie korzystał wcześniej z usług wyżej wymienionego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej MIRBUD.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Informacja o wyborze biegłego została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”).