Bieżący raport - Powołanie Członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

2018-06-11
Numer raportu:
34/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. podjęło uchwałę nr 20/2018 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. Pana Huberta Bojdo.

Pan Hubert Bojdo został powołany w charakterze Członka Rady Nadzorczej.

Pan Hubert Bojdo jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość) oraz Studiów Doktoranckich (Kolegium Analiz Ekonomicznych).
Pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. na stanowisku maklera papierów wartościowych. W latach 1997-2002 pracował w Arthur Andresen, 2002-2006 w Deloitte. W 2008 był współzałożycielem Rubicon Partners S.A.
Od 2016 jest Prezesem Zarządu Grupy Scanmed oraz Dyrektorem wykonawczym Life Healthcare – globalnej grupy świadczącej usługi szpitalnej opieki medycznej, notowanej na giełdzie w Johannesburgu.
Pan Hubert Bojdo zasiada w radach nadzorczych spółek prywatnych i giełdowych z różnych sektorów, posiada doświadczenie w zakresie finansów przedsiębiorstw, rynku kapitałowego, restrukturyzacji, fuzji i przejęć.

Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami Pan Hubert Bojdo:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych, o czym mowa w art. 18 § 1 Kodeksu spółek handlowych
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach  rozdziałów XXXIII –XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, 587, 590 oraz 591 ustawy, o czym mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych
- nie zachodzą wobec niego przeszkody określone w art. 4 i 7 w zw. z art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o ograniczeniu prowadzenia działalność gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
- nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Hubert Bojdo nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.