Bieżący raport - Wykluczenie z postępowania na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty” z uwagi na nieprzedłużenie wadium przez Spółkę zależną

2018-06-13
Numer raportu:
35/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 roku powziął informację, że oferta PBDiM KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni (spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta) została wykluczona z udziału w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego na.: „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty” z uwagi na nieprzedłużenie wadium.

Decyzja o nieprzedłużaniu wadium została podjęta przez Zarząd Spółki zależnej Emitenta z uwagi na przedłużający się czas rozstrzygania przetargu i znaczący wzrost cen usług podwykonawców i materiałów. W ocenie Zarządu złożona oferta nie stanowiła dla Spółki zależnej Emitenta rentownego kontraktu. Jednocześnie Zarząd informuje, że Zamawiający – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, z uwagi na fakt, że: „(...) cena najkorzystniejszej oferty przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego (…)”, a „(…) Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację niniejszego zamówienia(…)”.

O wyborze oferty Emitent informował Raportem Bieżącym nr 15/2018 w dniu 03.04.2018.

Informacja o decyzji Zarządu Spółki zależnej Emitenta została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”)