Bieżący raport - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia

2018-06-11
Numer raportu:
32/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) stosowanie do treści § 19 ust. 1 pkt. 6), 7), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) przekazuje do publicznej wiadomości:
-  treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku i informuje, że treść załączników do uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA nie uległa zmianie.

Emitent ponadto informuje, iż:
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
- do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. nie zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące Uchwał.
 
Załączniki: