Bieżący raport - Podpisanie Umowy przez spółkę zależną Emitenta

2018-05-21
Numer raportu:
31/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 21 maja 2018 roku Emitent powziął informację, że Spółka zależna Emitenta PBDiM KOBYLARNIA S.A. podpisała Umowę (dalej: Umowa) ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedmiotem Umowy jest: „Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni północnej autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Wrocław Wschód wraz z węzłami oraz odcinkami dróg krajowych nr 5 i 35”

Wartość Umowy brutto: 15.198.076,30 zł.

Informację o wyborze oferty Emitent przekazał Raportem Bieżącym 30/2018 z dnia 17 maja 2018 r.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną wartość Umowy w stosunku do skali działalności Spółki PBDiM KOBYLARNIA S.A. co może wpłynąć na wynik finansowy i rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta.