Bieżący raport - Podpisanie Umowy z MLP Pruszków II sp. z o.o.

2018-05-17
Numer raportu:
29/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Tomasz Sałata - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. otrzymał zwrotnie podpisaną Umowę (dalej: Umowa) zawartą z MLP Pruszków II Sp. z o.o.  z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8.

Przedmiotem Umowy są budynki magazynowe wraz z powierzchnią  biurowo-socjalną i niezbędną infrastrukturą techniczną o łącznej powierzchni  ok.16.363 m.kw.

Wartość Umowy: 6.251.947,48 euro netto co wg. średniego kursu NBP z dnia 16 maja 2018 r.  wynosi  26.816.478,33 zł netto.

O rozpoczęciu prac budowlanych Emitent informował Raportem Bieżącym nr 14/2018 z dnia 26 marca 2018 r. a o podpisaniu Umowy na pierwszy z obiektów Emitent informował Raportem Bieżącym nr 19/2018 z dnia 02 maja 2018r.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy  oraz jej znaczenie dla Emitenta.