Bieżący raport - Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów&rdq

2018-07-31
Numer raportu:
41/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 30 lipca 2018 roku powziął informację, że spółka zależna Emitenta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. otrzymała zawiadomienie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi,  iż w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 lipca 2018r.  zmieniającym o zaskarżony wyrok KIO 550/18   i oddalającym odwołanie Wykonawcy: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza – Lider i MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice – Partner (dalej jako „Konsorcjum Kobylarnia”) unieważnia czynność z dnia 26 kwietnia 2018 roku polegającą na unieważnieniu czynności wykluczenia Konsorcjum Kobylarnia z prowadzonego postępowania w części 1 i 2 zamówienia  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów” Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik w zakresie Część nr 1 zamówienia: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów.” W związku z powyższym wykluczenie Konsorcjum Kobylarnia w części nr 1 i 2 zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp dokonane w dniu 14 marca 2018 pozostaje w mocy.

Informację o uwzględnieniu odwołania do KIO i ponownym badaniu ofert Emitent przekazywał Raportem Bieżącym nr 17/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku.

Powyższa Informacja została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną wartość oferty.