Bieżący raport - Wybór oferty Spółki zależnej Emitenta na budowę drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin

2018-07-05
Numer raportu:
38/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 5 lipca 2018 roku Emitent powziął informację, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni - spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie) i uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Wartość Oferty: 45.255.854,10 zł brutto

Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.

Informacja o powzięciu informacji o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną wartość wybranej oferty w stosunku do skali działalności Spółki PBDiM KOBYLARNIA S.A. co może wpłynąć na wynik finansowy i rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta.