Bieżący raport - Podpisanie Umowy przez Spółkę zależną Emitenta na przebudowę i rozbudowę budowę drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno

2018-07-05
Numer raportu:
37/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 04 lipca 2018 r. Emitent powziął informację , że Spółka zależna Emitenta Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. podpisała Umowę (dalej: Umowa) z Województwem Kujawsko – Pomorskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul Dworcowa 10.

Przedmiotem Umowy jest Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2215 km

Łączna wartość Umowy: 15.898.331,54 zł brutto

 

Informację o wyborze oferty Emitent przekazał Raportem Bieżącym 24/2018 w dniu 8 maja 2018 r.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną wartość Umowy w stosunku do skali działalności Spółki PBDiM KOBYLARNIA S.A. co może wpłynąć na wynik finansowy i rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta.