Bieżący raport - Podpisanie listu intencyjnego na budowę hal w Pruszków Park II

2016-11-28
Numer raportu:
42/2016
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. dalej: "Emitent", działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 28 listopada 2016r. podpisał list intencyjny z Panattoni Development Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego. 

Przedmiotem Umowy będzie budowa dwóch hal w ramach Pruszków Park II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Wartość Umowy: 9.717.000 euro brutto, co wg kursu z dnia 28.11.2016r. daje 42.949.140 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji inwestycji 30 listopada 2017r. 

Informacja o podpisaniu listu intencyjnego została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej "MAR", ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.