Bieżący raport - Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Bolkowa

2016-12-14
Numer raportu:
43/2016
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 14 grudnia 2016 r. Emitent podpisał umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na realizację inwestycji pn.: Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5. O powzięciu informacji o wyborze oferty konsorcjum MIRBUD S.A. i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. którego liderem jest Emitent w postępowaniu o wybór Generalnego Wykonawcy, Emitent informował Raportem Bieżącym nr 37/2016 z dnia 14.10.2016

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5

Wartość Umowy brutto: 73 451 216,23 zł.

Termin realizacji: 34 miesiące

Maksymalna kwota naliczonych kar umownych przez Inwestora nie może przekroczyć 10% wartości kontraktu. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.