Bieżący raport - Podpisanie umowy na budowę hali Marywilska

2016-11-03
Numer raportu:
41/2016
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 2 listopada 2016r. podpisał Umowę (dalej: „Umowa”)  z MARYWILSKA 44 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 44 (spółka z Grupy Kapitałowej MIRBUD) na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego.

Przedmiotem Umowy jest budowa budynku handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 11.887,60 m2 z zapleczem oraz instalacjami wewnętrznymi i w terenie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingami (653 miejsca parkingowe) i małą architekturą w Warszawie przy ul. Marywilskiej.

Wartość Umowy: 43.865.244 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji inwestycji - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: 30 października 2017r.

Maksymalna kwota naliczonych kar umownych przez Inwestora nie może przekroczyć 10% wartości kontraktu. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy  oraz jej znaczenie dla Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta.