Bieżący raport - Korekta Raportu Bieżącego nr 40/2016 z dnia 27.10.2016

2016-10-28
Numer raportu:
40/2016/K
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 40/2016 z dnia 27.10.2016 wystąpiła oczywista omyłka pisarska daty w nazwie Raportu Rocznego.
 
Zamiast „Jednostkowym Raporcie Rocznym obejmującym okres od 31 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 MIRBUD S.A.”.
 
Powinno być „Jednostkowym Raporcie Rocznym obejmującym okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 MIRBUD S.A.”.