Bieżący raport - Powzięcie informacji o wyborze oferty EXPO MAZURY

2017-01-25
Numer raportu:
3/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 24 Stycznia 2017 roku Emitent powziął informację, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie, zabudowa, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO Astana 2017” została wybrana oferta EXPO MAZURY S.A., spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.
 
Oferta złożona przez EXPO MAZURY S.A. spółkę z Grupy Kapitałowej Emitenta spełniała wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Wartość oferty brutto: 15.252.561,00 zł brutto
 
W związku z procedurą określoną przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.
 
Informacja o powzięciu informacji o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną wartość wybranej oferty w stosunku do skali działalności Spółki Expo Mazury S.A. co może wpłynąć na jej wynik finansowy i dalszy rozwój Spółki.