Bieżący raport - Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

2017-01-04
Numer raportu:
1/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Tomasz Sałata - Członek Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd Spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 83 oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") w formie oświadczenia informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2017 skonsolidowanych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2017 roku zawierających kwartalną informację finansową, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Zarząd MIRBUD S.A. niniejszym podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:
  • za I kwartał 2017r. – 26 maja 2017 r.
  • za III kwartał 2017r. –  20 listopada 2017 r.
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz za II i IV kwartał 2017 roku.

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016r. – 21 kwietnia 2017 r.

III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2017r. – 30 sierpnia 2017 r.