Bieżący raport - Podpisanie umowy na budowę hali Uniejów

2016-12-16
Numer raportu:
44/2016
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) z Panattoni Construction Europe Sp. z o.o.

Przedmiotem Umowy jest „Rozbudowa budynku magazynowo-produkcyjnego składającego się z powierzchni magazynowej, powierzchni produkcyjnej oraz biurowo-socjalnej, położonego w miejscowości Wielenin-Kolonia, Gmina Uniejów.”

Wartość Umowy brutto: 8.333.250 Euro.

Zakończenie inwestycji: 27 września 2017 r.

Maksymalna kwota naliczonych kar umownych przez Inwestora nie może przekroczyć 500.000 Euro wartości kontraktu. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.