Bieżący raport - Podpisanie aneksu do umowy na budowę Hali Gliwice

2016-12-27
Numer raportu:
45/2016
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 r. Emitent otrzymał zwrotnie podpisany z Miastem Gliwice, z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięzców 21 Aneks (dalej: „Aneks”) do umowy na „budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” z dnia 5.04.2013 r.

Przedmiotem Aneksu jest zmiana warunków umowy:

- podwyższenie wartości Umowy brutto do kwoty 325.069.247,32 zł.

- przedłużenie terminu zakończenia realizacji  do 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z zapisem w Aneksie za wydłużenie terminu zakończenia realizacji „(…) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z Kontraktem.(…)”

Informacja o podpisaniu aneksu została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.