Bieżący raport - Podpisanie umowy na budowę KPP Wałcz

2017-06-22
Numer raportu:
28/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR. - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos – Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski – Członek Zarządu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 22 czerwca 2017r. Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) z Inwestorem: Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, z siedzibą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „KPP Wałcz - budowa nowej siedziby przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego”.

Wartość Umowy: 15.876.827,45 zł brutto

Termin zakończenia robót nie później niż 32 m-cy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2017.

Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.