Bieżący raport - Powzięcie informacji o wyborze oferty na budowę KPP Wałcz

2017-06-05
Numer raportu:
26/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 05 czerwca 2017 roku Emitent powziął informację, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 i nast. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na KPP Wałcz - budowa nowej siedziby przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego została wybrana oferta Emitenta.

Oferta złożona przez Emitenta spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego – Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty brutto: 15.876.827,45 zł

Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.

Informacja o powzięciu informacji o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną wartość wybranej oferty.