Bieżący raport - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Expo Mazury Spółki Akcyjnej

2017-06-12
Numer raportu:
27/2017
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Sławomir Nowak - Wiceprezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR. informuje, że w dniu 12  czerwca 2017r. dostarczono do Emitenta postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu w dniu 26 maja 2017 roku podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta Expo Mazury Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie z kwoty 96 928 000,00 zł do kwoty 116 928 000,00 zł.

Kapitał zakładowy został podwyższony w drodze emisji akcji serii „D” o cenie emisyjnej równej cenie nominalnej tj. 1,00 zł każda. Akcje serii „D” objął Emitent.

Informacja o powzięciu tej informacji została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”).