Bieżący raport - Wybór oferty na budowę hali widowiskowo - sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami.

2019-01-04
Numer raportu:
1/2019
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17ust. 1 MAR - Informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 03 stycznia 2019r. Emitent powziął informację od Zamawiającego – Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, że w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Emitenta.

Przedmiotem Umowy będzie realizacja zadania p.n.: „Budowa hali widowiskowo - sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami”.

Oferta złożona przez Emitenta spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego – Uniwersytet Medyczny w Lublinie i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wartość Oferty: 54.797.000,00 zł brutto

O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.