Bieżący raport - Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

2019-01-10
Numer raportu:
2/2019
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd Spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 80 ust. 1 oraz § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”) w formie oświadczenia informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2019 skonsolidowanych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2019 roku zawierających kwartalną informację finansową, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
 
Zarząd MIRBUD S.A. niniejszym podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:
 
I. Skonsolidowane raporty kwartalne:
 
– za I kwartał 2019 r. – 30 maja 2019 r.
 
– za III kwartał 2019 r. – 26 listopada 2019 r.
 
Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia MIRBUD S.A. nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2019 roku.
 
II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 25 kwietnia 2019 r.
 
III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. – 27 sierpnia 2019 r.