Bieżący raport - Wybór oferty na „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym 102/697 w Stalowej Woli przy ul. Kasprzyckiego na terenie TSSE EU

2018-10-29
Numer raportu:
60/2018
Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17ust. 1 MAR - Informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących:
Jerzy Mirgos - Prezes Zarządu, Paweł Korzeniowski - Członek Zarządu
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 29 października 2018r. Emitent powziął informację od Zamawiającego – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, że w postępowaniu niepublicznym o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy  została wybrana oferta Emitenta.

Przedmiotem Umowy będzie realizacja zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym 102/697 w Stalowej Woli przy ul. Kasprzyckiego na terenie TSSE  EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Stalowa Wola w formule zaprojektuj i wybuduj dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.”.

Oferta złożona przez Emitenta spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wartość Oferty: 29.516.310,00 zł brutto

O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.